D O S T

F O T O G R A F I E

Privacy Policy Dost Fotografie

Privacy Policy

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informeer ik je hier graag over welke gegevens Dost Fotografie van jou verzamelt en waarom. Zoals de wet voorschrijft, moet deze verklaring in eenvoudige taal zijn opgesteld. Mochten er onvolkomenheden of onduidelijkheden in zitten, laat mij dat dan even weten. Dost Fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Sanne Dost
 • 0031620553021
 • www.dostfotografie.nl
 • Dorpsstraat 5 M18
 • 2211 GA Noordwijkerhout
 • KvK

Persoonsgegevens

Dost Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Zie het onderstaande overzicht van de persoonsgegevens die Dost Fotografie verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en plaatsnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Producten (foto’s) die zijn gemaakt tijdens een opdracht

Dost Fotografie vraagt geen directe contactgegevens op door middel van het invullen van een contactformulier op de website. De keuze voor het verstrekken van privé gegevens wordt neergelegd bij de opdrachtgever door opdrachtgever de keus te geven Dost Fotografie op wat voor manier dan ook te contacten.

Als het contact tot een opdracht lijd zullen er enkel en alleen contactgegevens zoals hierboven gevraagd en verwerkt worden. Adresgegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het toesturen van het eindproduct en/of gegevens van de locatie waar de opdracht eventueel plaats vindt. Tevens zijn bovengenoemde contactgegevens nodig voor het versturen van een volledige en geldige factuur. Dost Fotografie zal ten aller tijden vragen welke vorm van communicatie voor de opdrachtgever de voorkeur heeft en zal zich daar ook zo goed als nodig aan houden.

De website www.dostfotografie.nl heeft niet de intentie privé gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 (zestien) jaar, tenzij toestemming is verkregen van ouders of voogd. Dost Fotografie kan echter niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16 (zestien) jaar. Ouders wordt aangeraden betrokken te zijn bij online activiteiten van eigen kinderen dit om te voorkomen dat gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Mocht u er van overtuigd zijn dat Dost Fotografie persoonlijke gegevens heeft verzameld van een persoon jonger dan 16 (zestien) jaar zonder ouderlijke toestemming, neem dan zo snel mogelijk contact op met info@dostfotografie.nl dan zal de informatie zo snel mogelijk worden verwijderd.

Foto’s die worden gemaakt door Dost Fotografie in opdracht van opdrachtgever zijn bijzondere persoonsgegevens. Zonder deze vorm van persoonsgegevens kan Dost Fotografie geen dienst en/of eind product leveren en is een overeenkomst niet mogelijk. Dost Fotografie zal expliciet toestemming vragen voor het verzamelen, delen en opslaan van deze bijzondere persoonsgegevens. Het is onmogelijk een opdracht uit te voeren zonder deze toestemming, het leveren van een dienst is in dit geval dan niet mogelijk.

Verwerking persoonsgegevens

In het geval van het verstrekken van persoonsgegevens doormiddel van het versturen van een e-mail of whatsapp naar info@dostfotografie.nl of +316 205 53 021 welke enkel en alleen toegankelijk is voor Sanne Dost, worden deze gegevens gebruikt voor het vormen van een klantenbestand tevens dragen ze bij aan het klantenbestand. Gegevens zullen ten minste 1 (één) jaar na opdracht in de inbox van Dost Fotografie worden opgeslagen. Gegevens worden beschermd doormiddel van het gebruik van een sterk wachtwoord op zowel Wifi verbinding, computer als de mailbox van Dost Fotografie.

Bij het schrijven en/of publiceren van een blogbericht op de website van Dost Fotografie worden er enkel en alleen voornamen gebruikt als daar expliciet toestemming voor is gegeven.

Dost Fotografie zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Elke ondernemer is verplicht basisgegevens te bewaren voor zijn administratie ten minste 7 jaar.

Beeldmateriaal waarvoor Dost Fotografie opdracht heeft gekregen en heeft uitgevoerd worden enkel en alleen met toestemming voor onbepaalde tijd op de website www.dostfotografie.nl geplaatst. Beeldmateriaal (foto’s) worden ten minste 2 jaar bewaard op een harde schijf. Beeldmateriaal wordt bewaard zodat klanten ingeval van onbedoeld verliezen van de foto’s aanspraak kunnen maken op de back-up.

Dost Fotografie verwerkt persoonsgegevens samengevat voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen en het opmaken en versturen van facturen
 • Contact op te nemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren doormiddel van bellen,    appen of e-mailen dit in overleg met opdrachtgever.
 • Het afleveren van goederen en diensten.
 • Voor administratie van Dost Fotografie en behoud van klantbestand.
 • Foto’s worden enkel en alleen na toestemming tentoongesteld op de website van Dost Fotografie en op diverse sociale media kanalen zoals Facebook, Instagram en Pinterest.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dost Fotografie neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit. Dost Fotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress voor website
 • SiteGround voor de domeinnaam ‘www.dostfotografie.nl’
 • Outlook voor het mailcontact over de diensten van Dost Fotografie
 • Adobe Lightroom en Adobe Photoshop voor het verwerken en bewerken van de foto’s
 • Microsoft Office Word & Excel voor het bijhouden van administratie
 • Harde schijf voor het opslaan van en bewaren van foto’s (bijzonder persoonsgegevens)

Delen van persoonsgegevens

Dost Fotografie zal alleen als het strik noodzakelijk is en enkel en alleen als het nodig blijkt voor de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken

Dost Fotografie gebruikt zelf geen cookies of vergelijkbare technieken. Dost Fotografie maakt wel gebruik van kanalen zoals Facebook, Instagram en Pinterest die wellicht wel cookies of vergelijkbare technieken gebruiken tijdens het bezoek van deze website.

Welke rechten heb ik als opdrachtgever bij Dost Fotografie?

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dost Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Dost Fotografie een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@dostfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dost Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Dost Fotografie persoonsgegevens beveiligt

Dost Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens erg serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sanne Dost doormiddel van e-mail naar info@dostfotografie.nl.